#Đức Long Gia Lai

Kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của Đức Long Gia Lai

Kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của Đức Long Gia Lai

Đơn vị kiểm toán nhấn mạnh Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã cho một số tổ chức, cá nhân vay với số tiền hơn 2.410 tỷ đồng. Các khoản cho vay này không có tài sản đảm bảo hoặc bảo lãnh của bên thứ 3.

Đức Long Gia Lai sẽ thoái sạch vốn tại 2 công ty con

Đức Long Gia Lai sẽ thoái sạch vốn tại 2 công ty con

HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai muốn chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, thực hiện toàn bộ quyền và nghĩa vụ pháp lý liên quan đến việc hoàn thiện thủ tục hồ sơ pháp lý chuyển nhượng cổ phần tại 2 công ty con.