Hòa Bình: Chú trọng phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong các DN khu vực ngoài Nhà nước

09:09 17/08/2022

Những năm qua, công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước được Tỉnh ủy Hòa Bình quan tâm chỉ đạo triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là chú trọng công tác phát triển tổ chức Đảng và đảng viên.

Đảng viên Chi bộ Công ty CP đầu tư năng lương, xây dựng, thương mại Hoàng Sơn bỏ phiếu Bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới
Đảng viên Chi bộ Công ty CP đầu tư năng lương, xây dựng, thương mại Hoàng Sơn bỏ phiếu Bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới. 

Để đạt được kết quả đó, các cấp uỷ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã đa dạng hóa công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng về vai trò và sự cần thiết phải thành lập tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp. Trong đó thống nhất nguyên tắc: Tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước sắp xếp trực thuộc Đảng bộ huyện, thành phố; tổ chức Đảng có từ 9 đảng viên chính thức trở lên trực thuộc Huyện ủy, Thành ủy; tổ chức Đảng có dưới 9 đảng viên chính thức trực thuộc Đảng ủy cơ sở xã, phường, thị trấn.

Đến nay, công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức Đảng trong doanh nghiệp đã được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, nhất là tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Bên cạnh đó, Đảng uỷ Khối, các cấp ủy cơ sở, nhất là người đứng đầu luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thường xuyên tiếp xúc với doanh nghiệp để khảo sát, nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, tâm tư nguyện vọng của người lao động, từ đó tuyên truyền, vận động, thuyết phục chủ doanh nghiệp ủng hộ và tạo điều kiện thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể. Từ năm 2014 đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 12 Chi bộ Đảng và nâng 1 Chi bộ cơ sở lên thành Đảng bộ cơ sở. Toàn Đảng bộ hiện có 56 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Trong đó 5 đảng bộ cơ sở, 32 chi bộ cơ sở, 19 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, phường, thị trấn.

Số lượng đảng viên trong các doanh nghiệp tăng dần qua các năm. Từ năm 2017 đến 30/12/2021, kết nạp được 147 đảng viên trong các doanh nghiệp. Trong đó, có 43 đảng viên là nhân viên, gián tiếp sản xuất, 99 đảng viên là công nhân, lao động trực tiếp. Đến ngày 31/12/2021, toàn tỉnh có 1.091 đảng viên thuộc doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và kết nạp được 3 đảng viên là chủ doanh nghiệp. Không chỉ tăng về số lượng mà chất lượng đảng viên mới kết nạp cũng từng bước được nâng lên, nhất là về trình độ học vấn. Nhìn chung, đội ngũ đảng viên mới có tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong trong học tập, công tác, lao động sản xuất, kinh doanh.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ các huyện, thành phố và cơ sở, các tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước cơ bản đã thực hiện tốt các quy định về chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Trung ương cho từng loại hình doanh nghiệp. Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đổi mới sinh hoạt Chi bộ, trong đó chú trọng sinh hoạt chuyên đề theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 2-3-2012, của Ban Tổ chức Trung ương, “Về nội dung sinh hoạt Chi bộ”; Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30-3-2007, của Ban Bí thư “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 12 HD/BTCTW, ngày 6-7-2018, của Ban Tổ chức Trung ương, “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng ngày càng được nâng lên, thực sự là hạt nhân lãnh đạo đội ngũ đảng viên và các đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

Những kết quả đạt được thời gian qua cho thấy, các cấp ủy của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã có nhiều giải pháp thiết thực và nỗ lực cao để phát triển đảng viên, thành lập tổ chức Đảng, cũng như tạo nguồn phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước. Qua đó, góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đức Phượng- VPĐD Hòa Bình