Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình: Năm 2018 phấn đấu đạt doanh thu 20.680 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) vừa được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị White Place. Ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT- TGĐ Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cho biết, trên cơ sở đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô, thị trường tiềm năng, căn cứ vào giá trị hợp đồng đã ký và phân tích cẩn trọng SWOT, HBC đặt mục tiêu doanh thu đạt 20.680 tỷ đồng năm 2018 (tăng 28,9%), lợi nhuận sau thuế 1.068 tỷ đồng (tăng 24,3%) so với năm 2017. Bên cạnh đó, năm 2018 HBC sẽ phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược với số lượng phát hành tối đa 25% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành, giá phát hành không thấp hơn 2,5 lần giá trị sổ sách tại thời điểm, thời gian phát hành nhằm tăng vốn điều lệ và bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, HBC sẽ phát hành 3.250 quyền mua cổ phiếu cho cán bộ nhân viên đang làm việc cho Công ty. Quyền mua có hiệu lực sau 3 năm, kể từ 1/1/2018 với điều kiện cán bộ công nhân viên làm việc cho Công ty liên tục trong 3 năm và không bị kỷ luật. Theo báo cáo tại Đại hội, năm 2017, HBC có doanh thu thuần đạt 16.037 tỷ đồng, tăng trưởng 49% so với năm 2016, vượt 0,2 % so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 860,5 tỷ đồng, tăng trưởng 51,5% so với năm 2016 và vượt 3,9% so với kế hoạch. Nhiều năm trở lại đây, HBC liên tục trúng thầu nhiều dự án lớn. Tổng giá trị hợp đồng dự trữ tại thời điểm 31/12/2017 là 21.250 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong năm 2018 là 12.135 tỷ đồng, số còn lại là thực hiện vào năm 2019.   NguyễnThanh

Tin liên quan