Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến góp ý về đấu thầu chọn nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf

DNHN - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân về dự thảo thông tư hướng dẫn đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo dự thảo, điều kiện đấu thầu dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf bao gồm: thuộc danh mục dự án cần thu hồi đất được duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai, thuộc khu đất do nhà nước đang quản lý, sử dụng mà sẽ được cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư được chấp thuận; phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, quy hoạch xây dựng có tỷ lệ 1/2000 hoặc tỷ lệ 1/500 hoặc quy hoạch phân khu đô thị có tỷ lệ 1/2000 hoặc tỷ lệ 1/5000 theo quy định của pháp luật; không đủ điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Danh mục dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf phải lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. Căn cứ quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, xác định yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư, báo cáo ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt trước khi công bố danh mục dự án.

Danh mục dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf phải tổ chức đấu thầu được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Trình tự, thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị định 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP).

Quy trình chi tiết đấu thầu rộng rãi nhà đầu tư thực hiện tương tự như đối với quy trình đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất quy định tại Nghị định 25/2020/NĐ-CP.

Mức tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu được căn cứ yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm và phê duyệt theo quy định. Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá về kỹ thuật bao gồm: tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, sự phù hợp của mục tiêu dự án do nhà đầu tư đề xuất với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực.

Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá về tài chính – thương mại bao gồm: tiêu chuẩn đánh giá về tài chính – thương mại (tiêu chuẩn về tổng chi phí thực hiện dự án, tiêu chuẩn về giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) và phương pháp đánh giá về tài chính – thương mại.

Lâm Nghi

Bài liên quan