Bình Dương: thực hiện chính sách an sinh xã hội cho người lao động với tổng kinh phí 30 tỷ đồng

DNHN - Căn cứ Thông báo số 218-TB/TU ngày 21/9/2021 của Tỉnh ủy về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp giao ban về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 3571/STC-QLNS ngày 27/9/2021 về việc thực hiện chính sách an sinh xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương vừa ban hành kế hoạch triển khai và phân bổ “Gói an sinh Công đoàn”
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương vừa ban hành kế hoạch triển khai và phân bổ “Gói an sinh Công đoàn”.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các địa phương còn để sót các đối tượng chưa được nhận hỗ trợ theo chính sách của Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ tiền thuê nhà đối với người lao động đang ở trọ trên địa bàn tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND), Quyết định số 12/2001/QĐ-UBND ngày 14/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang ở trọ trên địa bàn tỉnh Bình Dương bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (gọi tắt là Quyết định 12/2011/QĐ-UBND).

Để giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, đảm bảo đời sống, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương, thống nhất chủ trương tiếp tục chi cho các đối tượng đủ điều kiện hưởng hỗ trợ theo chính sách của Nghị quyết 04/2001/NQ-HĐND, Quyết định 12/2021/QĐ-UBND, đề xuất của Sở Tài chính tại Công văn 3571/STC-QLNS ngày 27/9/2021.

Thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương vừa ban hành kế hoạch triển khai và phân bổ “Gói an sinh Công đoàn” hỗ trợ đoàn viên, người lao động  tại các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19. 

Đẩy mạnh gói chính sách hỗ trợ cho người lao động, doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn nhưng có tham gia trích kinh phí Công đoàn
Đẩy mạnh gói chính sách hỗ trợ cho người lao động, doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn nhưng có tham gia trích kinh phí Công đoàn.

“Gói an sinh Công đoàn” tương đương với 150.000 mỗi suất quà  nhu yếu phẩm thiết yếu có trị giá 200.000 đồng sẽ được các cấp Công đoàn tỉnh trao đến đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Trong đó, bao gồm cả người lao động ở doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn nhưng có tham gia trích kinh phí Công đoàn. Với tổng kinh phí 30 tỷ đồng, sử dụng từ nguồn tài chính Công đoàn tích lũy của Công đoàn cơ sở.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, thời gian triển khai thực hiện từ nay đến ngày 15-11-2021.

Hoàng Thu

Tin liên quan