Phát triển đội ngũ doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ

Tin tức | 10:20:39 29/11/2017

Doanh nhân với vai trò chủ chốt là xây dựng các doanh nghiệp của mình vận hành và phát triển để làm ra hàng hóa chất lượng, uy tín đáng tin cậy, cung cấp dịch vụ cho xã hội; giải quyết việc làm ổn định cho người lao động. Doanh nhân đóng vai trò quyết định trong việc huy động các nguồn lực tạo ra sản phẩm và dịch vụ cho xã hội, góp phần quan trọng vào việc thực hiện chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói, giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho người lao động, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội. Đảng và Nhà nước đã có chủ trương tích cực xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Bộ Chính trị khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Ban chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Ngày 16 tháng 5 năm 2016 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia Chính phủ cũng ban hành 04 Nghị quyết số 19 trong 4 năm (2014, 2015, 2016, 2017); ban hành Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, Nghị quyết số 97/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết số 12-NQ/TW. Chỉ đạo giảm chi phí cho doanh nghiệp tại Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 7/2017; điều đó đã thể hiện vai trò kiến tạo của Chính phủ theo tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, lấy doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp.

VPA-PROFILE-SE-22-FA

Đối với tỉnh Phú Thọ, Tỉnh uỷ đã ban hành Chương trình hành động về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết về DNNN về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước. UBND tỉnh đã và đang quan tâm chỉ đạo xây dựng, thực hiện các chính sách hỗ trợ, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút vốn đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước; quyết liệt chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính, rà soát thủ tục hành chính theo hướng đơn giản thủ tục, rút ngắn thời gian thực hiện. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo tinh thần Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật đồng thời giảm gánh nặng chi phí của doanh nghiệp. Ban hành 04 Kế hoạch hành động Thực hiện 04 Nghị quyết số 19 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh và tích cực chỉ đạo thực hiện; với những nỗ lực đó Chỉ số cải cách hành chính, chỉ số PCI những năm gần đây được cải thiện nhiều. Đây là một căn cứ quan trọng để cấp uỷ, chính quyền các cấp tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, hội nhập trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá của kinh tế cả nước. Đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Phú Thọ đã có những bước phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng. Cơ cấu, quy mô, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp có sự chuyển biến phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp được nâng lên. Tính đến 30/9/2017 trên địa bàn tỉnh có 6.270 doanh nghiệp, tổng số vốn đăng ký 43.079,5 tỷ đồng; Trong đó có 1.826 công ty cổ phần, 2.097 công ty TNHH hai thành viên, 1.745 công ty TNHH một thành viên, 602 doanh nghiệp tư nhân. (Riêng 9 tháng năm 2017 có 494 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 17,5% so với cùng kỳ, với tổng số vốn đăng ký là 3.084 tỷ đồng, tăng 64,5% so với cùng kỳ). Các doanh nghiệp đã thu hút, tạo việc làm cho hơn 68.599 lao động trên địa bàn tỉnh với thu nhập bình quân trên 6 triệu đồng/tháng. Đồng thời, các doanh nghiệp đã cơ bản đảm bảo quyền lợi, chính sách đối với người lao động; tích cực tham gia thực hiện các chính sách xã hội như hưởng ứng cuộc vận động xóa đói giảm nghèo, phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, ủng hộ người nghèo, ủng hộ gia đình chính sách. Để phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới Cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành của tỉnh tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và triển khai nghiêm túc Kế hoạch số 3406/KH-UBND ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Kế hoạch hành động số 663/KH-UBND ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020, trong đó tập trung vào một số nội dung sau: Một là: Hoàn thiện khung pháp lý, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế tài chính nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, minh bạch, thông thoáng cho doanh nghiệp phát triển cả về số lượng và chất lượng; thiết lập cơ chế bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh trong tiếp cận các nguồn lực về vốn, đất đai, tài nguyên.... Hai là: Đẩy mạnh cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; xây dựng và thực hiện đồng bộ quy tắc ứng xử đối với cán bộ, công chức của các cơ quan nhà nước theo tinh thần phục vụ Ba là: Đánh giá tác động của các chính sách đối với các doanh nghiệp, định kỳ tổ chức đối thoại giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp, qua đó hướng dẫn và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Bốn là: Cải thiện tình trạng thiếu mặt bằng sản xuất kinh doanh, tăng cường bảo vệ môi trường thông qua việc lập và công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật hỗ trợ sản xuất (đường giao thông, điện, nước..) để có quỹ đất sạch, thuận lợi cho thu hút đầu tư; hỗ trợ di dời các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường, không phù hợp quy hoạch ra khỏi nội thành, nội thị. Năm là: Khuyến khích và có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường năng lực nghiên cứu, đẩy mạnh chuyển giao, đầu tư đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường. Đẩy nhanh việc thực hiện các chương trình hỗ trợ, phổ biến, ứng dụng công nghệ và kỹ thuật tiên tiến tới các doanh nghiệp; tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, xây dựng thương hiệu, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, cấp chứng chỉ chất lượng sản phẩm, chứng chỉ quy trình sản xuất thân thiện với môi trường, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Khuyến khích doanh nghiệp tham gia các chương trình liên kết ngành, liên kết vùng và phát triển công nghiệp hỗ trợ. Sáu là: Tăng cường hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp. Xây dựng mạng lưới đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp đảm bảo gắn kết giữa nhu cầu doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và người học nghề; trang bị những kiến thức quản trị và hội nhập cho cán bộ quản lý doanh nghiệp, xây dựng đội ngũ doanh nhân đất tổ vừa có tâm, vừa có tầm. Bảy là: Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin, khai thác thông tin và tìm kiếm đối tác mở rộng thị trường; đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu theo hướng nâng cao khả năng tiếp thị, xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh; tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp trong tỉnh và các doanh nghiệp trong vùng để phát triển chuỗi cung ứng. Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong các ngành có lợi thế cạnh tranh, có hàm lượng tri thức, công nghệ và giá trị gia tăng cao, tham gia mạng lưới liên kết sản xuất, chuỗi giá trị sản phẩm định hướng xuất khẩu.

Đồng chí Bùi Minh Châu -

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh,

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. 

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập