Những điều cần lưu ý khi thực hiện chương trình khuyến mại

Tin tức | 07:20:45 18/05/2016

Khuyến mại là một trong nhiều phương thức để các doanh nghiệp thu hút và tiếp cận khách hàng. Tuy nhiên, việc khuyến mại phải được tiến hành trong khuôn khổ của pháp luật. Các quy định của pháp luật về khuyến mại không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến hoạt động kinh doanh hiệu quả mà còn ngăn chặn việc cạnh tranh không lành mạnh và bảo vệ quyền lợi khách hàng.

 

Căn cứ theo Điều 92 Luật thương mại 2005 thì doanh nghiệp thực hiện khuyến mại dưới các hình thức sau:

Điều 92. Các hình thức khuyến mại

 1. Đưa hàng hoá mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền.
 2. Tặng hàng hoá cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền.
 3. Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước quản lý giá thì việc khuyến mại theo hình thức này được thực hiện theo quy định của Chính phủ.
 4. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ để khách hàng được hưởng một hay một số lợi ích nhất định.
 5. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.
 6. Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.
 7. Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hoá, dịch vụ hoặc các hình thức khác.
 8. Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.
 9. Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận.

Khi thực hiện các hình thức khuyến mại như trên (ngoại trừ hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi), doanh nghiệp chỉ cần gửi thông báo về chương trình khuyến mại đến Sở Thương mại nơi tổ chức khuyến mại chậm nhất 07 (bảy) ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại.

Nội dung thông báo bao gồm:

 • Tên chương trình khuyến mại;
 • Địa bàn thực hiện khuyến mại; địa điểm bán hàng thuộc chương trình khuyến mại;
 • Hình thức khuyến mại;
 • Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại;
 • Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc chương trình khuyến mại;
 • Khách hàng của chương trình khuyến mại;
 • Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại.

Việc tiếp nhận và xác nhận hay không xác nhận của cơ quan nhà nước với việc khuyến mại của thương nhân sẽ được thực thiện theo khoản 5,6 Mục 2 Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC:

“5. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại

 1. a) Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại, cơ quan quản lý nhà nước ghi Giấy biên nhận hồ sơ. Giấy biên nhận hồ sơ được lập thành 02 bản (theo mẫu KM-4 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này), 01 bản giao cho thương nhân thực hiện khuyến mại và 01 bản lưu tại cơ quan quản lý nhà nước (không áp dụng đối với trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu điện);
 2. b) Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, đối với hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước thông báo bằng văn bản (theo mẫu KM-5 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) cho thương nhân để bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ. Thời hạn xử lý hồ sơ được tính từ thời điểm cơ quan quản lý nhà nước nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ;
 3. c) Thương nhân đăng ký thực hiện khuyến mại có quyền đề nghị cơ quan quản lý nhà nước giải thích rõ những yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm trả lời đề nghị của thương nhân.
 4. Xác nhận, không xác nhận việc đăng ký thực hiện khuyến mại
 5. a) Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại đầy đủ, hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm xem xét, xác nhận hoặc không xác nhận bằng văn bản (theo mẫu KM-6 hoặc KM-7 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này), trường hợp không xác nhận phải nêu rõ lý do;
 6. b) Trường hợp Bộ Thương mại là cơ quan xác nhận việc đăng ký thực hiện khuyến mại, chậm nhất 07 (bảy) ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại thương nhân có trách nhiệm gửi văn bản thông báo cho Sở Thương mại nơi thực hiện khuyến mại kèm theo bản sao văn bản xác nhận của Bộ Thương mại."

Trần Phương

Công ty Luật HILAP Hà Nội

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập