Ngày làm việc thứ 3, Đại hội lần thứ XII của Đảng: Các đại biểu thảo luận văn kiện Đại hội XII

Kinh tế | 12:31:19 22/01/2016

 Sáng nay (22/1), Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XII làm việc tại Hội trường, thảo luận về các văn kiện.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng điều hành phiên họp buổi sáng
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng điều hành phiên họp buổi sáng
Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên thảo luận. Mở đầu phiên thảo luận, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay mặt Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham luận về vấn đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.” Tham luận nêu rõ những bài học kinh nghiệm về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc cần được kế thừa và phát huy mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh hiện nay. Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống uống nước nhớ nguồn, nhân nghĩa, khoan dung và ý thức về sức mạnh đại đoàn kết trong quá trình phát triển đất nước. Tích cực tuyên truyền, tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn hiện nay, để tạo sự đồng thuận cao của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước và sự lãnh đạo của Đảng… Thay mặt Đoàn đại biểu Quân đội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, tham luận với chủ đề Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở phân tích sâu sắc tình hình hiện nay và dự báo trong thời gian tới, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đưa ra 4 đề xuất, cũng là những nhiệm vụ, giải pháp chính mà quân đội sẽ tập trung thực hiện trong thời gian tới. Đó là tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước nhanh, bền vững. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đẩy mạnh xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, thật sự là lực lượng nòng cốt cho toàn dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ quân đội. Trình bày tham luận về chủ đề “Đổi mới toàn diện công tác Công an đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước,” Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thay mặt Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương nhấn mạnh các nhiệm vụ giải pháp bảo đảm công tác an ninh trong thời gian tới. Đó là: Tổ chức quán triệt sâu sắc đường lối của Đảng về công tác công an, kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công tác công an; Kết hợp chặt chẽ hai thế trận an ninh nhân dân và quốc phòng toàn dân; Đổi mới công tác phòng ngừa, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, vô hiệu hóa âm mưu của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ. Chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh.
Chủ tịch Đoàn và Ban Thư ký Đại hội làm việc tại hội trường
Chủ tịch Đoàn và Ban Thư ký Đại hội làm việc tại hội trường
Tại phiên thảo luận, đồng chí Bùi Quang Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhìn nhận lại thành tựu, kết quả của đất nước thời gian qua “là rất ấn tượng, nhưng chưa thể thỏa mãn”. Theo Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, việc đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với nền kinh tế hiện đang là một yêu cầu hết sức cấp bách. Về đổi mới thể chế kinh tế, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho rằng cần thực hiện trên 3 trụ cột, đó là: Phát triển kinh tế cần đi đôi với bền vững về môi trường; Công bằng và hội nhập xã hội (bình đẳng cho mọi người) và trụ cột thứ 3 là nâng cao năng lực và trách nhiệm giải trình của Nhà nước. Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, có thể nói bài phát biểu của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh là đầy tâm huyết. Với tham luận “Tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới,” đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng thời gian tới, hệ thống tuyên giáo các cấp phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động gắn với tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự tham gia tích cực của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, tinh thần trách nhiệm cao của mỗi cán bộ, đảng viên đối với công tác chính trị, tư tưởng. Đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương đóng góp một số ý kiến về công tác đối ngoại đảng và đối ngoại nhân dân, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đối ngoại, nhằm triển khai một cách đồng bộ và toàn diện hoạt động đối ngoại, góp phần triển khai thực hiện thành công đường lối đối ngoại của Đảng ta trong tình hình mới. Với chủ đề phát triển mạnh mẽ hạ tầng giao thông, coi đây là yếu tố cần đi trước để tháo gỡ ách tắc, cản trở sự tăng trưởng kinh tế, đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bộ trưởng Bộ GTVT cho rằng có 4 bài học được rút ra trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và ngành GTVT sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp đột phá để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông. Đó là sử dụng nguồn lực hợp lý, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các công trình có tính lan tỏa, bảo đảm kết nối các trung tâm kinh tế, các vùng kinh tế trọng điểm và các phương thức vận tải; tiếp tục đẩy mạnh thu hút mọi nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; phối hợp chặt chẽ với các địa phương để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công các dự án; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng trong đầu tư xây dựng; nâng cao năng lực các chủ thể tham gia vào quá trình đầu tư xây dựng.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang điều hành phiên họp buổi chiều
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang điều hành phiên họp buổi chiều
Chiều nay (22/1), tiếp tục chương trình làm việc, Đại hội làm việc tại Hội trường thảo luận về các văn kiện. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Chủ tịch nước điều hành phiên thảo luận. GS.TS. Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham luận về chủ đề “Vận dụng sáng tạo học thuyết về chủ nghĩa xã hội vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ta”. GS.TS Tạ Ngọc Tấn cho rằng sự phát triển của đất nước trong điều kiện hiện nay hơn lúc nào hết đòi hỏi phải có một mô hình CNXH của riêng Việt Nam, vừa phản ánh những giá trị phổ quát của CNXH, vừa phản ánh những đặc điểm đặc thù của Việt Nam, được thể hiện bằng những đặc trưng bản chất của xã hội XHCN của Việt Nam, các phương hướng cơ bản để hiện thực hóa đặc trưng, các giải pháp, cách thức tiến hành mang ý nghĩa đột phá…
Các đại biểu tham dự Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội
Đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao tham luận về vấn đề “Tòa án nhân dân tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”. Bản tham luận nhận đề xuất một số biện pháp nhằm thống nhất nhận thức, đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp trong giai đoạn 2016-2020, trong đó sớm bổ sung biên chế Thẩm phán, công chức cho TAND các cấp trong cả nước; tổng kết lý luận và thực tiễn, nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức Đảng trong các TAND theo hướng vừa đảm bảo thực hiện đúng đắn Điều lệ và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, vừa đảm bảo phù hợp với nguyên tắc độc lập xét xử và các nguyên tắc cơ bản khác đã được quy định trong Hiến pháp năm 2013… PV (Tổng hợp)

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập

Nên đọc