Hỗ trợ 80 triệu đồng để tư vấn thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp

Khởi nghiệp | 09:58:00 05/01/2019

Hỗ trợ 80 triệu đồng để tư vấn thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp

Ảnh minh họa

Bộ Tài chính đang xin ý kiến cho dự thảo thông tư quy định về quản lý tài chính thực hiện đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

Đối tượng áp dụng của dự thảo thông tư là các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, thực hiện Đề án 844 và các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng được hỗ trợ quy định tại Mục II Điều 1 Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Về nguyên tắc huy động các nguồn tài chính, dự thảo quy định, các nhiệm vụ thuộc Đề án 844 phải có phương án huy động, trong đó nêu đầy đủ nhu cầu về kinh phí, chi tiết theo từng nguồn nêu tại điều 2 của thông tư này và thuyết minh rõ khả năng huy động các nguồn tài chính để thực hiện. Cùng với đó, phương án huy động các nguồn tài chính phải đảm bảo tính khả thi.

Trường hợp sử dụng nguồn vốn huy động từ các tổ chức tài chính, tín dụng, quỹ tài chính để đối ứng thực hiện nhiệm vụ thì trong hồ sơ thuyết minh, đơn vị tham gia thực hiện nhiệm vụ phải có văn bản xác nhận hoặc cam kết cho vay vốn của người có thẩm quyền cho vay hợp pháp của các tổ chức tài chính, tín dụng, quỹ tài chính tại thời điểm gần nhất (trong vòng 11 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia thực hiện các nhiệm vụ của chương trình).

Trường hợp sử dụng vốn, tài sản của tổ chức, cá nhân để đối ứng thực hiện nhiệm vụ do tổ chức, cá nhân tự bảo đảm thì trong hồ sơ thuyết minh, đơn vị tham gia thực hiện nhiệm vụ phải có bảng kê xác nhận hoặc giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp vốn, tài sản để thực hiện nhiệm vụ.

Trường hợp sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước để đối ứng thực hiện nhiệm vụ, trong hồ sơ thuyết minh, đơn vị phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về nguồn kinh phí đó.

Hỗ trợ một phần kinh phí cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hướng dẫn về nội dung chi và mức chi, dự thảo nêu rõ, đối với nội dung và mức chi để tổ chức sự kiện ngày hội khởi nghiệp công nghệ quốc gia (TECHFEST) với quy mô quốc tế, ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ để thuê địa điểm tổ chức sự kiện, chi thông tin tuyên truyền về sự kiện và chi phí hoạt động chung của ban tổ chức sự kiện.

Mức chi thực hiện theo các quy định hiện hành về chế độ và định mức chi tiêu ngân sách nhà nước, thanh toán theo hợp đồng và thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Cùng với đó, ngân sách hỗ trợ một phần kinh phí cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trả tiền công lao động trực tiếp và sử dụng các dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Cụ thể, ngân sách hỗ trợ tối đa không quá 80 triệu đồng/doanh nghiệp khởi nghiệp để sử dụng các dịch vụ như đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp; marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ; khai thác, thông tin công nghệ, sáng chế…

Bên cạnh đó, ngân sách sẽ hỗ trợ kinh phí tư vấn thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thành lập cơ sở và đầu mối ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, mức hỗ trợ tối đa không quá 80 triệu đồng cho hoạt động tư vấn của 1 nhiệm vụ. Nội dung các hoạt động tư vấn được thực hiện theo hướng dẫn cụ thể của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Phương Anh

Theo: Báo điện tử Dân sinh

Nên đọc