Hà Nội công bố 6 Chương trình công tác lớn

Kinh tế | 02:03:45 15/06/2016

Thành ủy Hà Nội vừa chính thức công bố nội dung 6 Chương trình công tác lớn của Thành uỷ khoá XVI để các cấp uỷ trực thuộc và các cơ quan, đơn vị trong toàn Thành phố triển khai, thực hiện, đảm bảo các mục tiêu quan trọng mà Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố đề ra.

Ảnh minh họa

Chương trình số 01 “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020”.

Chỉ tiêu chương trình đề ra là hằng năm, có trên 50% tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh; trên 70% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp trên 12.000 đảng viên mới; cán bộ diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý có trình độ: 100% đạt trình độ chuyên môn đại học, trong đó 40% đạt trình độ thạc sỹ, tiến sỹ; 100% đạt trình độ cao cấp, cử nhân lý luận chính trị; cán bộ chủ chốt cấp xã, phường, thị trấn có trình độ: 100% đạt trình độ chuyên môn đại học, 100% đạt trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên; cán bộ diện Ban Thường vụ các cấp uỷ quản lý đảm bảo tỷ lệ cán bộ trẻ 10% trở lên, cán bộ nữ 15% trở lên; đến năm 2020, tinh giản tối thiểu 10% tổng biên chế cán bộ, công chức, viên chức Thành phố được giao năm 2015.

Chương trình 02 “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 – 2020”. Mục tiêu nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, chuyên canh tập trung, giá trị cao, bền vững và an toàn vệ sinh thực phẩm, phấn đấu tăng trưởng sản xuất nông nghiệp bình quân từ 3,5-4%/ năm trở lên; giá trị sản xuất nông nghiệp thực tế đạt 250 triệu đồng/ha trở lên, chú trọng phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao; phấn đấu đưa tỷ trọng giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ 25% lên 35% trở lên trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của Thành phố.

Về nâng cao đời sống nông dân, phấn đấu đến năm 2020, thu nhập của nông dân khu vực nông thôn Thủ đô đạt 49 triệu đồng/người/năm trở lên; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 95%; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn dưới 1,5% (theo tiêu chí mới);  tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70-75%; tỷ lệ lao động có việc làm sau học nghề đạt từ 80% trở lên; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 85% trở lên.

Chương trình số 04 “Phát triển văn hóa-xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 – 2020”. Trong đó nhằm xây dựng văn hóa Thủ đô tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, kế thừa, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Thăng Long - Hà Nội “Ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình”; thực hiện tốt mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, xây dựng Thủ đô Hà Nội thực sự là trung tâm văn hóa lớn.

Chương trình nhằm đổi mới căn bản, toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có chất lượng cao của Thủ đô. Thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ; thực hiện tốt các chính sách xã hội, bảo đảm an sinh, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Chương trình 05: “Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, giai đoạn 2016 – 2020”. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô về công tác quốc phòng - an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân; xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Chương trình 07 “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020” có nội dung nâng cao nhận thức, ý thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Thủ đô trong công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; loại bỏ dần các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, lãng phí để giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Thủ đô, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức của các cơ quan chức năng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, có phẩm chất, năng lực, trình độ, công minh, liêm chính, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, lãng phí và các hành vi cản trở, trù dập người chống tham nhũng, tiêu cực, giữ kỷ cương, kỷ luật của Đảng và của Nhà nước. Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động của các cơ quan chức năng về phòng, chống, tham nhũng, lãng phí, đặc biệt là cơ quan thường trực, tham mưu cho cấp ủy để thực hiện tốt việc ngăn chặn, phòng ngừa và đấu tranh đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí.

Chương trình 08: “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2020”. Mục tiêu đặt ra là xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở về CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành quản lý trên địa bàn, tạo thuận lợi tối đa phục vụ nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Trọng tâm CCHC là cải cách TTHC, đảm bảo tính công khai, minh bạch, giảm thiểu thời gian và chi phí tuân thủ TTHC; tổ chức bộ máy các cơ quan được kiện toàn, sắp xếp theo hướng tinh gọn, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả; cải cách chế độ công vụ, công chức theo hướng xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp; tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công.

Ngoài ra, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đồng bộ, thực sự trong sạch, vững mạnh, có đủ trình độ, phẩm chất, đạo đức và năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trọng tâm là tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Lam Giang/chinhphu.vn

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập