Đưa kinh tế phát triển nhanh, bền vững gắn với tiến bộ khoa học công nghệ

Chính sách | 00:40:00 05/03/2019

Tại phiên họp thứ 3 của Tiểu ban Kinh tế-Xã hội chuẩn bị cho Đại hội Đảng XIII, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho rằng, mục tiêu của chúng ta trong giai đoạn tới là đưa kinh tế phát triển nhanh và bền vững nhưng không thể tách khỏi sự phát triển chung của thế giới là khoa học công nghệ, cách mạng công nghiệp 4.0 và những thành tựu mới gắn với khoa học công nghệ.  

Phiên họp Tiểu ban Kinh tế - Xã hội được thực hiện dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Tại đây, các thành viên Tiểu ban nghe, cho ý kiến, thông qua các nội dung quan trọng để báo cáo Bộ Chính trị, gồm chủ đề, kết cấu, đề cương sơ bộ và một số trọng tâm của Chiến lược 10 năm, Kế hoạch 5 năm.

dua kinh te phat trien nhanh ben vung gan voi tien bo khoa hoc cong nghe

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho rằng, các khái niệm, sự kế thừa cũng như các văn kiện ta đã có đều nêu rõ rằng, mục tiêu cuối cùng là đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp mới. Các mục tiêu về thu nhập bình quân đầu người hay GDP đều hướng tới mục tiêu chung này.

dua kinh te phat trien nhanh ben vung gan voi tien bo khoa hoc cong nghe
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh phát biểu tại phiên họp

Người đứng đầu ngành Công Thương nêu rõ, giai đoạn 2001 - 2010, ta đã tham gia hội nhập ngày càng sâu với kinh tế thế giới. Hội nhập kinh tế quốc tế 10 năm qua được đánh giá rằng đã tác động mạnh mẽ vào chiến lược phát triển của chúng ta. Do đó, cần bổ sung thêm các nội dung phân tích kỹ về việc thực hiện chiến lược hội nhập của chúng ta, việc mở cửa thị trường kinh tế quốc tế đã tác động thế nào vào chiến lược mở cửa thị trường của nước ta trong 10 năm qua. “10 năm tới ta sẽ tiếp tục trong xu thế này. Chiến lược hội nhập sẽ diễn ra sâu rông hơn nữa nên phải đánh giá thấu đáo về lĩnh vực này” - Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nêu rõ.

Đối với Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm tới, Bộ trưởng nêu quan điểm, cần xác định rõ nguồn lực cho sự phát triển giai đoạn 2021 - 2030. Nguồn lực và động lực cho phát triển trong chiến lược này phải được xác định rõ là từ khu vực doanh nghiệp. Trong đó doanh nghiệp tư nhân trong và ngoài nước sẽ tạo ra động lực tăng trưởng. Còn khu vực kinh tế nhà nước và doanh nghiệp nhà nước sẽ đóng vai trò chủ đạo trong các mục tiêu ổn định vĩ mô. Quan trọng hơn, động lực cho phát triển chính là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Quan điểm phát triển giai đoạn này là hướng tới, tiếp tục phát triển mạnh lực lượng sản xuất gắn với khoa học công nghệ. Lực lượng sản xuất phải phát triển, trên cơ sở đó khoa học công nghệ phải được ứng dụng để tiếp tục trở thành nguồn lực cho phát triển.

Cũng tại phiên họp, nhấn mạnh ý nghĩa, trách nhiệm của việc xây dựng các văn kiện của Tiểu ban Kinh tế-Xã hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ yêu cầu xây dựng các văn kiện tốt nhất về định hướng phát triển đất nước trong 5 năm, 10 năm tới.

Về kết cấu đề cương sơ bộ, Thủ tướng nhất trí, cần chỉ ra tình hình đất nước, bối cảnh quốc tế với các thời cơ, điểm nghẽn nội tại, xu hướng, yếu tố mới ảnh hưởng đến nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn tới. Theo Thủ tướng, cần làm rõ hơn, bổ sung nội hàm mới cho phù hợp với tình hình mới về các đột phá chiến lược như thể chế, nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng. Bên cạnh đó, cần bổ sung đột phá phát triển khoa học công nghệ hay đổi mới sáng tạo, coi đây là nền tảng quan trọng để cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Phải làm nổi bật việc thực hiện các nhiệm vụ trọng yếu như kinh tế vĩ mô ổn định, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, huy động các nguồn lực cho phát triển, nâng cao chất lượng tăng trưởng. Con người được coi là trung tâm, chủ thể, nguồn lực chủ yếu, là mục tiêu của phát triển, thúc đẩy mạnh mẽ sáng tạo cá nhân. Chú trọng xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Thủ tướng yêu cầu, các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, viện, trường đã được giao nhiệm vụ nghiên cứu 41 chuyên đề phải hoàn thành đúng hạn, bảo đảm chất lượng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập hợp các tư liệu, dữ liệu liên quan, làm cơ sở, căn cứ xây dựng văn kiện. Tổng cục Thống kê sớm tổng hợp bộ số liệu chung về kinh tế-xã hội giai đoạn 2010-2020, bảo đảm độ xác thực, làm cơ sở cho xây dựng các văn kiện của Đại hội Đảng XIII, trong đó có Tiểu ban Kinh tế-Xã hội.

Phương Lan

Theo: congthuong.vn

Nên đọc