Bộ Tài chính đề xuất xóa nợ, khoanh nợ và giảm thuế cho doanh nghiệp nhỏ

Thương hiệu | 15:47:07 04/08/2016

Bộ Tài chính dự kiến áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 17% đối với đối tượng doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng kể từ ngày 1/1/2017 đến hết ngày 31/12/2020, so với mức hiện nay là 20%.

Dự thảo Nghị quyết một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp để trình Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội vào kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV. Các giải pháp đưa ra chủ yếu tập trung vào miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và xóa nợ thuế, tiền chậm nộp thuế cho doanh nghiệp.

Dự thảo Nghị quyết quy định: Giảm 50% thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của các cá nhân (là) nhân lực công nghệ cao làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ cao, ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông sản.
Trong bối cảnh cân đối thu – chi ngân sách còn khó khăn, việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, xóa nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt cho một số đối tượng doanh nghiệp là cố gắng lớn của ngành Tài chính. (Ảnh minh họa)

Theo dự thảo, doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 17% là doanh thu của năm trước liền kề. Tuy nhiên, thuế suất 17% này không áp dụng đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ nhà ở xã hội), thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản; thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam.

Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản, từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt cũng không được áp dựng mức thuế suất 17%.

Tuy nhiên, dự thảo Nghị quyết cho phép doanh nghiệp có lãi từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư (trừ chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản) được bù trừ với lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đặc biệt, dự thảo Nghị quyết quy định thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới cung cấp dịch vụ phần mềm được áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm, miễn thuế trong 4 năm và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ thuộc sở hữu Nhà nước đã bán cho người đang thuê, bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sụp đổ, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng để bán, cho thuê, cho thuê mua theo quy định của Luật Nhà ở cũng được áp dụng thuế suất thuế 10%. Trong đó, doanh nghiệp phải hạch toán riêng thu nhập của từng dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ để làm căn cứ hưởng ưu đãi thuế.

Đối với doanh nghiệp cung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán bằng vốn ngân sách nhà nước hoặc có nguồn chi từ ngân sách nhà nước nhưng chưa được Nhà nước thanh toán, theo dự thảo Nghị quyết, sẽ được xóa nợ tiền chậm nộp thuế.

Ngoài ra, dự thảo Nghị quyết cũng cho phép xóa nợ, khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với người nộp thuế đã giải thể, phá sản hoặc bỏ kinh doanh; xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của hộ, cá nhân kinh doanh đã bỏ kinh doanh trước ngày 01/01/2014; khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của hộ, cá nhân kinh doanh đã bỏ kinh doanh trong giai đoạn từ ngày 01/01/2014 đến 31/12/2015.

Riêng đối với thuế thu nhập cá nhân, dự thảo Nghị quyết quy định: Giảm 50% thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của các cá nhân là nhân lực công nghệ cao làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ cao, ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông sản.

Trong bối cảnh cân đối thu – chi ngân sách còn khó khăn, việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, xóa nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt cho một số đối tượng doanh nghiệp là cố gắng lớn của ngành Tài chính, nhằm thực hiện chủ trương lớn của Chính phủ, đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp. Nếu được Quốc hội thông qua, dự thảo Nghị quyết này vừa tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, vừa giảm bớt gánh nặng cho cơ quan hành thu, bởi trên thực tế, việc đòi nợ những đối tượng là doanh nghiệp giải thể, phá sản là gần như không thể thực hiện được.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, số nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đề nghị xóa do người nộp thuế thực tế đã giải thể, phá sản, bỏ kinh doanh trước ngày 1/1/2014 là 7.421,286 tỷ đồng. Trong đó của doanh nghiệp, tổ chức khoảng 6.432,141 tỷ đồng và của hộ, cá nhân đã bỏ kinh doanh là 989,145 tỷ đồng.

Congluan.vn

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập