Bài 3: Lộ sai phạm tại Dự án tủ sách Thăng Long giai đoạn II của Nhà xuất bản Hà Nội

DNHN - Không chỉ tự ý in thêm để bán, in sai tiến độ, vi phạm trong việc giải ngân 718 triệu kinh phí in của 11 đầu sách ở giai đoạn I, mà ngay cả giai đoạn II của Dự án Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến cũng bộc lộ nhiều sai phạm...

Dù được mệnh danh là công trình văn hóa phi vật thể chưa từng có và lớn nhất về Thăng Long – Hà Nội, thế nhưng trong quá trình triển khai dự án, NXB Hà Nội- Đơn vị chủ đầu tư dự án đã để xả ra nhiều sai phạm phạm không chỉ giai đoạn I mà còn cả giai đoạn II.

Văn bản số: 231-BC/BCS do ông Nguyễn Đức Chung – Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố Hà Nội ký ngày 5/6/2017 Báo cáo kết quả thực hiện Dự án Điều tra, sưu tầm biên soạn và xuất bản “Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến”

Cụ thể, tại văn bản số: 231-BC/BCS do ông Nguyễn Đức Chung – Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố Hà Nội ký ngày 5/6/2017 Báo cáo kết quả thực hiện Dự án Điều tra, sưu tầm biên soạn và xuất bản “Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến” gửi Thường trực Thành ủy Hà Nội có nêu rõ: Dự án giai đoạn II được UBND TP. Hà Nội phê duyệt với tổng mức đầu tư 58.714 triệu đồng, nguồn vốn sự nghiệp. Thời gian thực hiện từ năm 2012 -2017. Mục tiêu của Dự án giai đoạn II là biên soạn sách nghiên cứu về Thăng Long – Hà Nội trong phạm vi không gian Hà Nội sau hợp nhất (2008). Tổng đầu sách Dự án giai đoạn II là 70 đầu sách (trong đó có 45 đầu sách hàn lâm phục vụ nghiên cứu và 25 đầu sách phổ thông) ...

Tuy nhiên, tại văn bản đã chỉ ra một số tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện Dự án như: Tiến độ Dự án chậm, đến nay mới có 1/70 đầu sách được in ấn phát hành; còn 5 đầu sách hàn lâm, 25 đầu sách phổ thông, 5 đầu sách điện tử chưa biên soạn nghiệm thu. Chủ đầu tư chưa thực hiện đúng nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu số 6 “Xuất bản sách của tủ sách và sách phổ thông”; thực hiện gói thầu nhưng chưa thuê tư vấn giám sát độc lập. Đối với gói thầu số 12 “In ấn, xuất bản sách” gồm 45 đầu sách với 78 tập được phê duyệt hình thức tự thực hiện; chủ đầu tư đã in 1 đầu sách “Khâm định An Nam kỷ lược” với số lượng 1.250 cuốn nhưng không có tư vấn giám sát. Hiện nay chủ đầu tư đã đề nghị xin phê duyệt lại kế hoạch đấu thầu của gói thầu số 12 để thực hiện đấu thầu rộng rãi phần in sách, nhằm đảm bảo chất lượng và phù hợp với Luật Đấu thầu năm 2013. Ngoài ra, quá trình triển khai dự án có một số tồn tại, chủ đầu tư không chủ động báo cáo và xin ý kiến cấp có thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ.

Trước những vấn đề nêu trên, Ban Cán sự Đảng UBND TP. Hà Nội đã yêu cầu Chủ đầu tư lập báo cáo đánh giá toàn bộ Dự án và từng gói thầu thuộc giai đoạn II, giao Sở Kế hoạch & Đầu tư  và Sở Tài chính thực hiện việc giám sát Dự án. UBND Thành phố chưa phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu biên soạn thuộc Dự án giai đoạn II.

Cuốn sách NXB Hà Nội tự ý in 1.250 cuốn nhưng không có đơn vị tư vấn giám sát

Trước vấn đề tiến độ thực hiện các gói thầu biên soạn sách chậm, Ban Cán sự Đảng UBND TP. Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư (NXB Hà Nội) báo cáo và làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân về những tồn tại trong quản lý thực hiện Dự án. Rà soát toàn bộ Dự án, đề xuất điều chỉnh nội dung thuộc Dự án; số đề tài, kế hoạch xuất bản, thời gian thực hiện Dự án…nhằm đảm bảo mục tiêu và quy mô đầu tư. Rà soát lại kế hoạch lựa chọn nhà thầu của các gói thầu chưa thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu năm 2013. Đối với gói thầu đã thực hiện nhưng chưa có tư vấn giám sát, yêu cầu khắc phục ngay việc thuê tư vấn giám sát độc lập về tài chính; các gói thầu đã hoàn thành, yêu cầu thực hiện kiểm toán để đảm bảo không có thất thoát kinh phí đầu tư.

Giao các sở ngành liên quan, giám sát chủ đầu tư thực hiện và chịu trách nhiệm những nội dung thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước đối với Dự án. Sở Văn hóa và Thể thoa chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm thẩm định nội dung, quản lý nhà nước về việc xuất bản tủ sách; xem xét, rà soát lại nội dung quy mô theo hướng tăng hiệu quả đầu tư, giảm chi phí. Sở Tài chính chịu trách nhiệm rà soát dự án của dự án đã được phê duyệt, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh (nếu cần thiết); hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện quản lý, sử dụng kinh phí, thanh toán Dự án. Kho bạc Nhà nước Hà Nội chịu trách nhiệm kiểm soát hồ sơ giải ngân phù hợp với khối lượng thực hiện, nghiệm thu, thành toán theo quy định. Ban Cán sự UBND Thành phố kính báo Thường trực Thành ủy về kết quả thực hiện Dự án Điều tra, sưu tầm biên soạn và xuất bản “Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến” 2 giai đoạn; những tồn tại, hạn chế và nội dung đã chỉ đạo, nhiệm vụ chỉ đạo trong thời gian tới.

Như vậy, trước những vấn đề sai phạm nêu trên của Nhà xuất bản HÀ Nội, Ban cán sự Đảng UBND TP. Hà Nội đã có chỉ đạo cụ thể đối với các Sở. Tuy nhiên, sau gần 2 năm, vấn đề này đã được triển khai thế nào, xử lý ra sao? Đó là câu hỏi mà dư luận vô cùng quan tâm, rất mong Ban Cán sự Đảng UBND TP. Hà Nội sớm có câu trả lời.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc…

Nhóm PV Pháp luật

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập